Day: June 22, 2018

Telenor เลือก Coupa บริษัทจัดการค่าใช้จ่ายทางธุรกิจชั้นนำให้ริเริ่มวงจรซื้อขายทั่วโลก

Coupa จะทำให้บริษัทโทรศัพท์ทั่วโลกสามารถจัดซื้อตามนโยบายได้อย่างคล่องตัวยิ่งขึ้น SAN MATEO, Calif., June 22, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — วันนี้ Coupa Software (NASDAQ:COUP) บริษัทจัดการค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ (BSM)ชั้นนำได้ประกาศว่า Telenor บริษัทโทรคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกได้เลือกให้ Coupa เป็นผู้เปลี่ยนแปลงขีดความสามารถและพัฒนาประสิทธิภาพด้านการจัดซื้อของพนักงานในบริษัท 25,000 คน โดยมีผู้ให้บริการระดับโลกอย่าง KPMG สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว “Telenor จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ตอนต้นของกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลไปจนถึงกิจกรรมอื่นๆ เพื่อแปลงกระบวนการภายในให้เป็นดิจิทัล และลดความซับซ้อนของกระบวนการภายใน”…