Day: June 28, 2018

ปักกิ่งบริษัท Uxin จำกัด ประกาศการกำหนดราคาในการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

ปักกิ่ง, June 28, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — บริษัท Uxin จำกัด (“Uxin” หรือ “บริษัท”) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในการจำหน่ายรถยนต์มือสองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ได้ประกาศการกำหนดราคาในการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (“IPO”) เป็นจำนวน 25 หุ้นบุริมสิทธิ์อเมริกัน (“ADSs”) ซึ่งแต่ละจำนวนจะมีหุ้นสามัญวามหุ้น โดยจำหน่ายแก่ประชาชนในราคา 9 ดอลลาร์สหรัฐต่อ ADS พร้อมกับการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 175 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นจำนวนเงินรวม 400…