Day: January 21, 2021

Biotalys ส่งแพ็คเกจเพื่อจดทะเบียนไบโอคอนโทรลที่ใช้โปรตีนเป็นครั้งแรกไปยัง EPA

เกนต์, เบลเยี่ยมและ RESEARCH TRIANGLE PARK, N.C., Jan. 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — ในวันนี้ Biotalys NV บริษัทด้านการป้องกันอาหารและพืชผลที่กำลังเติบโตประกาศว่าบริษัทได้ส่ง Evoca™ ไบโอคอนโทรลที่ใช้โปรตีนเป็นครั้งแรกไปยังสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อม (EPA) ในสหรัฐอเมริกาเพื่อขออนุมัติ ในระหว่างที่รอการจดทะเบียนกับ EPA…