Month: May 2021

ฐานข้อมูลความรู้ด้านเภสัชกรรม DrugBank ขยายความครอบคลุมสู่ประเทศไทย

เอ็ดมันตัน, อัลเบอร์ตา, May 31, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — DrugBank ฐานข้อมูลความรู้ด้านเภสัชกรรมที่สมบูรณ์และทันสมัยที่สุดในโลก ได้ขยายความครอบคลุมเพื่อให้บริการลูกค้าทั่วโลกได้ดียิ่งขึ้น โดยมีการเพิ่มภูมิภาคใหม่อีก 7 ภูมิภาคเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ออสเตรีย โคลัมเบีย อินโดนีเซีย อิตาลี มาเลเซีย ไทย และตุรกี นอกเหนือจากความครอบคลุมที่มีอยู่ของ DrugBank แล้ว ลูกค้าสามารถเข้าถึงชุดข้อมูลยาใหม่ๆ สำหรับผลิตภัณฑ์ยาและข้อบ่งใช้ยาเฉพาะสำหรับแต่ละภูมิภาคใหม่ “ด้วยการขยายเพิ่มใหม่นี้ ฐานความรู้ด้านเภสัชกรรมของเราจะสามารถเข้าถึงได้และครอบคลุมมากขึ้น” Mike…