DANVERS, Mass., May 08, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — Abiomed, Inc. (NASDAQ:ABMD) ผู้ให้บริการชั้นนำด้านเทคโนโลยีอันก้าวหน้าในด้านการสนับสนุนหัวใจได้รายงานในวันนี้เกี่ยวกับรายได้ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560 อยู่ที่ 124.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 33 เมื่อเทียบกับรายรับ 94.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณ 2559 สำหรับปีงบประมาณ 2560 รายได้รวมอยู่ที่ 445.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 35 เมื่อเทียบกับรายได้ 329.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปีงบประมาณ 2559

รายได้สุทธิในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2560 GAAP มีมูลค่า 14.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 0.33 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นปรับลด ซึ่งได้รับผลกระทบ 3.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 0.07 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นปรับลดของรายการครั้งเดียว ซึ่งอธิบายไว้ด้านล่าง รายได้สุทธิของ GAAP อยู่ที่ 52.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 1.17 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นปรับลดสำหรับปีงบประมาณเต็ม

ไฮไลท์ด้านการเงินและการดำเนินงานในช่วงไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2560 ได้แก่:

 • รายได้จากเครื่องปั๊มหัวใจ Impella® ในไตรมาสที่สี่มีมูลค่า 118.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  เพิ่มขึ้นร้อยละ 34% เมื่อเทียบกับรายได้ 88.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณ ก่อนหน้า รายได้รวมทั้งปีจาก Impella ทั่วโลกอยู่ที่ 423.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  เพิ่มขึ้นร้อยละ 37 เมื่อเทียบกับ 310.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปีงบประมาณ 2559
 • รายได้จากเครื่องปั๊มหัวใจ Impella ในสหรัฐสำหรับไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 32 เป็น 108.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จาก 81.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยการใช้เครื่องปั๊มหัวใจ Impella ของผู้ป่วยในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 30 รายได้ Impella ของสหรัฐอเมริกาทั้งปีมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 387.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 35 เมื่อเทียบกับ 287.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ของปีงบประมาณก่อนหน้า
 • ฐานการติดตั้งเครื่องปั๊มหัวใจ Impella 2.5® ในสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นในโรงพยาบาลอีก 19 แห่ง ซึ่งเริ่มซื้อเครื่องปั๊มหัวใจ Impella ครั้งแรกโดยนำฐานลูกค้าที่ติดตั้งไปแล้วเป็น 1,138 แห่ง ฐานลูกค้าที่ติดตั้งเครื่องปั๊มหัวใจ Impella CP® ขยายตัวเพิ่มขึ้นในโรงพยาบาลใหม่ในสหรัฐฯ อีก 44 แห่ง ทำให้จำนวนสถานที่ที่ติดตั้ง Impella CP ทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 1,016 ราย ฐานลูกค้าที่ติดตั้งเครื่องปั๊มหัวใจ Impella 5.0® ขยายตัวเพิ่มขึ้นในโรงพยาบาลใหม่ 11 แห่งในสหรัฐอเมริกา ทำให้จำนวนสถานที่ที่ติดตั้ง Impella 5.0 ทั้งหมดรวมเป็น 453 แห่ง
 • อีก 7 แห่งทำการซื้อเครื่องปั๊มหัวใจ Impella RP® เป็นครั้งแรกในช่วงไตรมาสนี้ ซึ่งเพิ่มจำนวนสถานที่ทั้งหมดเป็น 127 แห่ง
 • อัตรากำไรขั้นต้นสำหรับไตรมาสที่ 4 ของปี 2560 เท่ากับร้อยละ 84.6 เทียบกับร้อยละ 84.4 ในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2559 สำหรับปีงบประมาณเต็ม อัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 84.1 เทียบกับร้อยละ 84.7 ในปีก่อน
 • รายได้จากการดำเนินงานในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2560 มีมูลค่า 29.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ 23.3 เมื่อเทียบกับ 19.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรืออัตรากำไรจากการดำเนินงานร้อยละ 21.1 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน สำหรับปีงบประมาณเต็ม รายได้จากการดำเนินงานอยู่ที่ 90.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ 20.2 ของรายได้ เทียบกับ 65.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ 19.8 ของรายได้ในปีก่อน
 • บริษัทฯ ได้สร้างเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเป็นจำนวน 18.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2560 ซึ่งทำให้ยอดรวมอยู่ที่ 277.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีหนี้สินใดๆ
 • รายรับสุทธิ GAAP ในไตรมาสที่สี่ปีงบประมาณ 2560 อยู่ที่ 14.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 0.33 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อหุ้นปรับลดและรายได้สุทธิตาม GAAP เต็มปีอยู่ที่ 52.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 1.17 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นปรับลด เปรียบเทียบกับรายได้สุทธิของ GAAP ในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2559 ที่ 11.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 0.24 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นปรับลดและรายได้สุทธิตามบัญชี GAAP เต็มปีจำนวน 38.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 0.85 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นปรับลด ในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2560 บริษัทฯ ได้ทำบันทึกภาษีเงินได้ที่เกิดขึ้นเป็นประจำจำนวน 3.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 0.07 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นปรับลด ซึ่งเกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนในการใช้เครดิตภาษีการวิจัยและพัฒนา
 • เริ่มตั้งแต่ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2561 บริษัทฯ จะใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ในชื่อ “ปรับปรุงการทำบัญชีการจ่ายพนักงานโดยใช้หุ้นชำระบัญชี” ภายใต้มาตรฐานใหม่นี้ส่วนเกินภาษีและข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นส่วนหนึ่งของพนักงานจะไม่นับเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมในงบดุล แต่จะรับรู้โดยตรงไปยังค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้หรือผลประโยชน์ในงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลารายงานที่เกิดขึ้น  การปรับใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดความผันผวนต่อรายได้สุทธิ การตั้งสำรองภาษีเงินได้ และกำไรต่อหุ้นของบริษัทฯ ในปีนี้ แต่จะไม่มีผลกระทบต่อรายได้จากการดำเนินงานของ Abiomed หรือภาษีเงินสดที่จ่าย         
 • เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์  2560 Abiomed ประกาศว่าได้ให้การสนับสนุนผู้ป่วยมากกว่า 50,000 รายในสหรัฐฯ ด้วยเครื่องปั๊มหัวใจ Impella®
 • เมื่อวันที่ 19 มีนาคม  2560 ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์อเมริกัน (ACC) เซสชันวิทยาศาสตร์ประจำปีครั้งที่ 66 ในกรุงวอชิงตันดีซี Abiomed ได้ประกาศและนำเสนอข้อมูลโปรแกรมการประกันจาก Impella® Quality (IQ) ซึ่งประกอบด้วยฐานข้อมูล IQ และ cVAD RegistryTM  โปรแกรมการประกัน IQ ของ Abiomed เป็นชุดข้อมูลทางคลินิกที่แท้จริงจากการรักษาผู้ป่วยด้วยอุปกรณ์ Impella ตั้งแต่ปี พ. ศ. 2551 แนวโน้มในฐานข้อมูล IQ เชิงสังเกตรวมกับข้อมูลจากคณะกรรมการพิจารณาการวิจัยของสถาบัน Abiomed (IRB) ที่ได้รับอนุมัติแล้ว cVAD Registry ช่วยระบุแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและโครงร่างการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอยู่รอดที่ดีขึ้นและการกู้คืนหัวใจดั้งเดิมในโรงพยาบาลโดยใช้อุปกรณ์ Impella ข้อมูลที่นำเสนอรวมถึงข้อมูลใหม่ๆ จากโครงการ Detroit Cardiogenic Shock Initiative (DCSI) ซึ่งเป็นความร่วมมือที่ไม่เคยมีมาก่อนระหว่างโรงพยาบาลโรคหัวใจห้าแห่งในเมืองดีทรอยต์ โดยเน้นการปฏิบัติที่ดีที่สุดอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มอัตราการรอดชีพจากอาการช็อกเหตุหัวใจ
 •  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 Abiomed ได้ประกาศเปิดตัวพื้นที่การผลิตและการฝึกอบรมใหม่ที่สำนักงานใหญ่ในเดนเวอร์ รัฐแมสซาชูเซตส์
 • วันนี้ Abiomed ได้ประกาศในการแถลงข่าวที่แยกต่างหากเกี่ยวกับการลงทะเบียนผู้ป่วยรายแรกในการศึกษาวิจัยความเป็นไปได้ STEMI Door to Unloading (DTU)

“Abiomed ยังคงเป็นหนึ่งในบริษัทที่ทำกำไรได้สูงสุดใน GAAP และปีงบประมาณ 2560 เป็นอีกหนึ่งปีที่ประสบความสำเร็จ ในขณะที่เราบรรลุเป้าหมายขององค์กรโดยได้รับการอนุมัติจาก FDA การอนุมัติในญี่ปุ่นและการมอบ DRGs เฉพาะจากศูนย์ Medicare and Medicaid Services (CMS)” นาย Michael R. Minogue ซึ่งเป็นประธานกรรมการ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Abiomed กล่าว “เราขอขอบคุณผู้ถือหุ้นของเราสำหรับการสนับสนุน พร้อมกับพนักงานและลูกค้าของเราทั้งหมดสำหรับการทำงานหนักและการทุ่มเทให้กับผู้ป่วยและภารกิจของเราในการกู้คืนหัวใจ”

แนวโน้มปีงบประมาณ 2561

บริษัทฯ ได้ให้คำแนะนำในปีงบประมาณ 2561 สำหรับรายได้รวมอยู่ในช่วง 555 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ถึง 575 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นตั้งแต่ร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 29 ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังให้คำแนะนำทางการเงินสำหรับปีงบประมาณ 2561 สำหรับอัตรากำไรจากการดำเนินงานของ GAAP อยู่ในช่วงร้อยละ 22 ถึงร้อยละ 24

รายละเอียดการโทรฯ การประชุม
บริษัทฯ จะจัดการประชุมทางโทรศัพท์เพื่อหารือเกี่ยวกับผลลัพธ์ในเวลา 8.00 น. ET ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม  2560 โดยการประชุมทางโทรศัพท์จะมีการจัดทำรายงานผลรายไตรมาสแบบเต็มรูปแบบโดยนาย Michael R. Minogue ซึ่งเป็นประธานกรรมการ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมกับนาย Michael Tomsicek ซึ่งเป็นรองประธานและหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

หากต้องการฟังการโทรสดโปรดปรับแต่งเว็บคาสต์ผ่านทาง http://investor.abiomed.com หรือกดหมายเลข (855) 212-2361 หมายเลขนานาชาติคือ (678) 809-1538 การเล่นซ้ำของการประชุมครั้งนี้จะเริ่มตั้งแต่เวลา 11.00 น. EDT ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 จนถึงเวลา 11.00 น. EDT ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2560

หมายเลขโทรศัพท์ของการเล่นซ้ำคือ (855) 859-2056 หมายเลขนานาชาติคือ (404) 537-3406 รหัสการเล่นซ้ำคือ 3991529

โลโก้ ABIOMED ได้แก่ ABIOMED, Impella, Impella 2.5, Impella CP, Impella 5.0, Impella RP และ Recovering Hearts ส่วน Saving Lives เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ ABIOMED, Inc. ในสหรัฐอเมริกาและในบางประเทศ cVAD Registry เป็นเครื่องหมายการค้าของ ABIOMED, Inc

เกี่ยวกับ ABIOMED 
Abiomed, Inc. เป็นผู้ให้บริการอุปกรณ์การแพทย์ชั้นนำที่ให้การสนับสนุนระบบหมุนเวียนโลหิตซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในเดนเวอร์ รัฐแมสซาชูเซตส์ ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการออกแบบเพื่อทำให้หัวใจสามารถพักผ่อนได้โดยการเพิ่มการไหลเวียนโลหิตและ/หรือทำการปั้มหัวใจ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมที่ www.abiomed.com

แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วยแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าซึ่งประกอบด้วยแถลงการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่และผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Abiomed ความคืบหน้าของบริษัทฯ ในการเติบโตในเชิงพาณิชย์ พร้อมกับโอกาสในอนาคตและการอนุมัติด้านกฎระเบียบที่คาดไว้ผลที่แท้จริงของบริษัทฯ อาจแตกต่างออกไปอย่างมากจากที่คาดหมายไว้ในแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ที่ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ได้แก่ความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การทดสอบและการอนุมัติด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต การผลิตที่ซับซ้อน ข้อกำหนดคุณภาพสูง การพึ่งพิงแหล่งทรัพยากร การจัดหาที่จำกัด การแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี กฎข้อบังคับของรัฐบาล เรื่องกฎหมาย ความต้องการเงินทุนในอนาคตและความไม่แน่นอนของเงินทุนสนับสนุนเพิ่มเติม พร้อมกับความเสี่ยงและความท้าทายอื่นๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารที่บริษัทได้ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงรายงานประจำปีที่ยื่นเมื่อเร็วๆ นี้ในแบบฟอร์ม 10-K และรายงานประจำไตรมาสในแบบฟอร์ม 10-Q ผู้อ่านได้รับการเตือนว่าอย่าเชื่อมั่นเกินควรในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ เนื่องจากกล่าวได้เฉพาะ ณ วันที่ออกแถลงการฉบับนี้เท่านั้น บริษัทไม่มีพันธะที่จะเผยแพร่ผลการแก้ไขปรับปรุงใดๆ ที่มีต่อข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ที่อาจมีขึ้นเพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่แถลงการณ์ฉบับนี้หรือเพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมายล่วงหน้า

Abiomed, Inc. and Subsidiaries
Consolidated Balance Sheets
(Unaudited)
(in thousands, except share data)
  March 31, 2017   March 31, 2016
       
ASSETS
Current assets:
Cash and cash equivalents $   39,040 $   48,231
Short-term marketable securities   190,908   163,822
Accounts receivable, net   54,055   42,821
Inventories   34,931   26,740
Prepaid expenses and other current assets   8,024   6,778
Total current assets   326,958   288,392
Long-term marketable securities   47,143   1,000
Property and equipment, net   87,777   23,184
Goodwill   31,045   33,003
In-process research and development   14,482   15,396
Long-term deferred tax assets, net   34,723   58,534
Other assets   8,286   4,422
Total assets $   550,414 $   423,931
LIABILITIES AND STOCKHOLDERS’ EQUITY
Current liabilities:
Accounts payable $   20,620 $   9,381
Accrued expenses   37,703   28,382
Deferred revenue   10,495   8,778
Current portion of capital lease obligation   799   —
Total current liabilities   69,617   46,541
Other long-term liabilities   3,251   220
Contingent consideration   9,153   7,563
Long-term deferred tax liabilities   783   832
Capital lease obligation, net of current portion   15,539   —
Total liabilities   98,343   55,156
Commitments and contingencies
Stockholders’ equity:
Class B Preferred Stock, $.01 par value   —   —
Authorized – 1,000,000 shares; Issued and outstanding – none
Common stock, $.01 par value   437   426
Authorized – 100,000,000 shares; Issued – 45,249,281 shares at March 31, 2017 and 43,973,119 shares at March 31, 2016;
Outstanding – 43,673,286 shares at March 31, 2017 and 42,596,228 shares at March 31, 2016
Additional paid in capital   565,962   508,624
Accumulated deficit   (46,959 )   (99,075 )
Treasury stock at cost – 1,575,995 shares at March 31, 2017 and 1,376,891 shares at March 31, 2016   (46,763 )   (26,660 )
Accumulated other comprehensive loss   (20,606 )   (14,540 )
Total stockholders’ equity   452,071   368,775
Total liabilities and stockholders’ equity $   550,414 $   423,931
Abiomed, Inc. and Subsidiaries  
Consolidated Statements of Operations  
(Unaudited)  
(in thousands, except per share data)  
Three Months Ended 
March 31,
Fiscal Years Ended 
March 31,
2017   2016 2017   2016
Revenue:
Product revenue $ 124,654 $ 93,951 $ 445,195 $ 329,520
Funded research and development 26 6 109 23
124,680 93,957 445,304 329,543
Costs and expenses:
Cost of product revenue 19,261 14,663 70,627 50,419
Research and development 16,325 14,225 66,386 49,759
Selling, general and administrative 60,100 45,256 218,153 164,261
95,686 74,144 355,166 264,439
Income from operations 28,994 19,813 90,138 65,104
Other income:
Investment income, net 486 186 1,554 395
Other (expense) income, net (124 ) 228 (349 ) 339
362 414 1,205 734
Income before income taxes 29,356 20,227 91,343 65,838
Income tax provision 14,457 9,229 39,227 27,691
Net income $ 14,899 $ 10,998 $ 52,116 $ 38,147
Basic net income per share $ 0.34 $ 0.26 $ 1.21 $ 0.90
Basic weighted average shares outstanding 43,579 42,463 43,238 42,204
Diluted net income per share $ 0.33 $ 0.24 $ 1.17 $ 0.85
Diluted weighted average shares outstanding 44,924 45,112 44,658 44,895

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

Ingrid Goldberg
ผู้อำนวยการฝ่ายความสัมพันธ์กับนักลงทุน
978-646-1590
ir@abiomed.com

Adrienne Smith
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร
978-646-1553
adsmith@abiomed.com