Abeona Therapeutics ผ่านการรับรองมาตรฐาน Orphan Drug Designation ที่สหภาพยุโรปสำหรับการบําบัดด้วยยีน (gene therapy) ABO-101 ที่ใช้ในการรักษา Sanfilippo Syndrome Type B

NEW YORK และ CLEVELAND, Jan. 20, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) —

  • ABO-101 การบําบัดด้วยยีน AAV ที่ 3 ของ Abeona ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน Orphan Drug Designation ของหน่วยงานควบคุมยาของสหภาพยุโรป (EMA)
Read more