Applift ได้เปลี่ยนภาพลักษณ์ของบริษัทใหม่โดยการรวมเข้ากับ UA เป็นครั้งแรกและเจาะเป้าหมายใหม่โดยการเสนอนักโฆษณาโทรศัพท์มือถือ

แนะนำการแก้ไขปัญหาเส้นทางการโฆษณาโทรศัพท์มือถือ

เบอร์ลินและ ซานฟรานซิสโกและโซล ประเทศเกาหลีใต้และบังกาลอร์ ประเทศอินเดีย, Oct. 15, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Applift คือบริษัทโทรศัพท์มือถือและเทคโนโลยีการโฆษณา ได้ประกาศการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์บริษัทใหม่ภายใต้คำโปรยที่ว่า “ประสิทธิภาพของโทรศัพท์มือถือที่แท้จริง” เพื่อรองรับการแก้ปัญหาใหม่ การโฆษณาเส้นทางของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มุ่งเน้นด้านผลลัพธ์ของประสิทธิภาพที่ผ่านการคิดค่าโฆษณาต่อการกระทำ

Read more

Applift ได้เปลี่ยนภาพลักษณ์ของบริษัทใหม่โดยการรวมเข้ากับ UA เป็นครั้งแรกและเจาะเป้าหมายใหม่โดยการเสนอนักโฆษณาโทรศัพท์มือถือ

แนะนำการแก้ไขปัญหาเส้นทางการโฆษณาโทรศัพท์มือถือ

เบอร์ลินและ ซานฟรานซิสโกและโซล ประเทศเกาหลีใต้และบังกาลอร์ ประเทศอินเดีย, Oct. 15, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Applift คือบริษัทโทรศัพท์มือถือและเทคโนโลยีการโฆษณา ได้ประกาศการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์บริษัทใหม่ภายใต้คำโปรยที่ว่า “ประสิทธิภาพของโทรศัพท์มือถือที่แท้จริง” เพื่อรองรับการแก้ปัญหาใหม่ การโฆษณาเส้นทางของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มุ่งเน้นด้านผลลัพธ์ของประสิทธิภาพที่ผ่านการคิดค่าโฆษณาต่อการกระทำ

Read more