Category: Makeblock

บริษัท Startup ด้านหุ่นยนต์ Makeblock ระดมทุนในซีรี่ส์ B มากกว่า 30 ล้านเหรียญ

Makeblock จะใช้ประโยชน์จากกองทุนซีรีส์ Bเพื่อกระตุ้นการขยายตลาด นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการเติบโตระดับโลก SHENZHEN ประเทศจีน, March 17, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) — Makeblock Co., Ltd ซึ่งเป็นบริษัท startup ด้านการศึกษาและหุ่นยนต์ STEM ประกาศในวันนี้ว่าได้ปิดรอบการประเมินราคาซีรีส์…